چهاردهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی برگزار شد

چهاردهمین جلسه تخصصی گروه مکانیک شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا، به صورت تلفیقی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، چهاردهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا، در تاریخ 1402/08/22 در محل شورای مرکزی به صورت برخط و حضوری برگزار شد.

×