جلسه کارگروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان،  جلسه کارگروه تخصصی شهرسازی شورای مرکزی در روز چهارشنبه مورخ 1402/08/24 در محل شورای مرکزی با حضور  برخی از نمایندگان رشته شهرسازی در کمیسیون های شورای مرکزی برگزار شد.