دهمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دهمین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1402/08/23  به صورت تلفیقی (حضوری مجازی) در محل شورای مرکزی برگزار شد.

در این جلسه با عنایت به الزامی شدن گذراندن دوره صرفه جویی انرژی (مبحث 19) از تاریخ 1402/5/1 برای ارتقاء و از تاریخ 1402/7/01 برای تمدید پیشنهاد گردید: 1. اعطای صلاحیت مدرسی دوره فوق الذکر منوط به گذراندن دوره مدرسی انرژی که توسط مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی برگزار میشود بوده و لحاظ نمودن سایر شرایط مدری وفق ابلاغیه وزارت متبوع، انجام شود. 2. برگزاری جلسه مشترک با مدیر و کارشناسان دفتر تدوین مقررات ملی و کنترل ساختمان جهت هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی با تاکید بر دوره های صرفه جویی انرژی در اسرع وقت هماهنگ گردد. 3. پیشنهاد برگزاری سلسله سمینارهای آموزشی منطبق بر سرفصلهای مبحث 19 توسط شورای مرکزی به صورت مجازی ارائه گردید.

×