یازدهمین جلسه کمیسیون پایش اخلاق حرقه ای شورای مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان،یازدهمین جلسه کمیسیون پایش اخلاق حرقه ای شورای مرکزی با حضور اعضا بصورت حضوری و مجازی  در روز دوشنبه 1402/8/29 تشکیل گردید. در ابتدا به بررسی آموزش اخلاق مهندسی و تصمیم گیری در خصوص طرح درس اخلاق مهندسی پرداخته شد. و مقرر شد طرح درس پیشنهادی تکمیل تر گردد. سپس در خصوص منشور اخلاقی انتخابات هیات مدیره  استان ها بحث و بررسی انجام شد  و سند مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد سند مذکور بعد از تکمیل به ریاست سازمان ارسال گردد

×